எவர் அல்லாஹ்வின் பக்கம் (மக்களை) அழைத்து, ஸாலிஹான (நல்ல) அமல்கள் செய்து: “நிச்சயமாக நான் (அல்லாஹ்வுக்கு முற்றிலும் வழிபட்ட) முஸ்லிம்களில் நின்றும் உள்ளவன் என்று கூறுகின்றாரோ, அவரைவிட சொல்லால் அழகியவர் யார்?” (இருக்கின்றார்?) - 41:33

Dawah T-Shirts - Kovalam Beach

By Beach Events March 4, 2018 Beach 2 comments

Taken in Koval Beach on 4th March 2018


Beach Events

Dawah in Public Places

2 comments
saad August 19, 2019

The pictures are good, but I don’t understand the language on the shirt. I think they were featured on best custom essay writing service reviews as well. But I don’t really remember about it.

Darroll October 27, 2019

blogs or vlogs are now done more as everyone has the advantage of using youtube easily, but some do not know the right skills for vlogging. That thing can be learned through writeoncomm as they teach specific details. This can allow individuals to earn a good living

Add Comment