எவர் அல்லாஹ்வின் பக்கம் (மக்களை) அழைத்து, ஸாலிஹான (நல்ல) அமல்கள் செய்து: “நிச்சயமாக நான் (அல்லாஹ்வுக்கு முற்றிலும் வழிபட்ட) முஸ்லிம்களில் நின்றும் உள்ளவன் என்று கூறுகின்றாரோ, அவரைவிட சொல்லால் அழகியவர் யார்?” (இருக்கின்றார்?) - 41:33

Dawah T-Shirts - tshirts-new-arrival

Posts filed under tshirts-new-arrival

Weared TShirt Samples

Weared TShirt Samples - Cover Image

The Sample TShirts weared

March 14, 2018

DT001 - Surah Iqlash

DT001 - Surah Iqlash - Cover Image

God is One!

March 11, 2018 1

DT002 - Tamil - Worship the Creator!

DT002 - Tamil - Worship the Creator! - Cover Image

DT002 - Tamil - Worship the Creator!

March 4, 2018 2

Kovalam Beach

Kovalam Beach - Cover Image

Assalaamu Alaikkum Wrwb

March 4, 2018 3

DT000 - Worship the Creator!

DT000 - Worship the Creator! - Cover Image

Worship the Creator!

January 1, 2018 6